Statut

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

we Włocławku

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Włocławku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

 

§ 3.1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Włocławek.

  1. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto na prawach powiatu Włocławek i powiat włocławski.
  2. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE we Włocławku”.

 

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

 

§ 5.1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we  Włocławku, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” - jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

  1. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

 

§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

1)     ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2)     zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3)     kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2.   Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1)     nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2)     prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

3)     prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4)     sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5)     nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz  miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6)     nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków;

7)     prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8)     wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych;

9)     opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10)  działalność przeciwepidemiczną;

11)  opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego;

12)  przygotowywanie projektów decyzji, wykonywanie innych czynności w  postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w  administracji;

13)  przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14)  przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

15)  inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

16)  sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;

17)  prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

 

§ 7. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

 

§ 8.1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o:

1)     zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzą komórki organizacyjne działalności leczniczej:

a)     Odział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

b)    Oddział Laboratoryjny,

c)     Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

2)     komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

a)     Odział Ekonomiczny i Administracyjny;

b)    Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Specjalista ds. Systemu Jakości;

c)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji, Ocen i Analiz;

d)    Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

e)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

f)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontaktu z Mediami;

g)    Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;

h)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;

i)      Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;

j)      Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

2.   Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

 

Zarządzenie nr 375/2012

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 29 listopada 2011 roku

 

Zarządzenie nr 396/2012

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 11 grudnia 2012 roku

 

Zarządzenie nr 419/2017

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 27 grudnia 2017 roku

 

 

 

wytworzył: Marek Tyczyński

wprowadził: Grzegorz Piasecki

ostatnia zmiana: 31.05.2019