STATUS PRAWNY

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
 

Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.

Główny Inspektor Sanitarny koordynuje i nadzoruje ustawową działalność państwowych wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku jest jednostką budżetową, będącą podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa. W rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej - uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i jego zastępcę powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Włocławek za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
 

W postępowaniu administracyjnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

 

Nr księgi rejestrowej: 000000023990


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r., nr 90, poz. 575 z późn. zmianami).


 

wytworzył: Mieczysław Synakiewicz

wprowadził: Patryk Han

ostatnia zmiana: 09.09.2013