OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI

Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zmianami) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
we Włocławku wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu włocławskiego grodzkiego i ziemskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 1a, ust. 2 w/w Ustawy w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, z zastrzeżeniem ust. 1a. 
1a. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest:
  1) organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym,
  2) organem właściwym w zakresie higieny radiacyjnej.

W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego są:
  1) w stosunku do państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego - państwowy wojewódzki inspektor sanitarny; 
  2) w stosunku do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - Główny Inspektor Sanitarny. 

 

wytworzył: Mieczysław Synakiewicz

wprowadził: Patryk Han   

ostatnia zmiana: 05.03.2015