ARCHIWA

W celu przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych stacja prowadzi składnicę akt. Działy przekazują akta do składnicy akt wyłącznie kompletnymi rocznikami. Do akt przekazanych dołącza się zbędne w pracy bieżącej: ewidencje, rejestry i kartoteki.

Szczegółowy tryb postępowania przy przekazywaniu akt do składnicy akt oraz prowadzenia składnicy akt określa "Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku" wprowadzona Zarządzeniem NR 3/2004 Dyrektora PSSE we Włocławku z dnia 12.03.2004r.

Instrukcja określa organizację i zakres działania składnicy akt w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, a w szczególności tryb postępowania z aktami przekazywanymi do składnicy, zasady przechowywania, udostępniania akt, jak również zasady jej brakowania.

W składnicy akt znajduje się dokumentacja niearchiwalna (kat. B lub BE) mającą czasowe znaczenie praktyczne i podlegająca zniszczeniu.

Akta przechowywane w składnicy akt są udostępniane do celów służbowych w lokalu składnicy akt. Wypożyczenie akt poza lokal składnicy akt może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie upoważnienia kierownika komórki organizacyjnej, która przekazała akta do składnicy akt, pracownikom tej komórki na ściśle wyznaczony okres.

Nie wypożycza się dokumentów poza składnicę akt, które zostały zastrzeżone przez komórkę organizacyjną, która je przekazała oraz akt uszkodzonych i środków ewidencji.

Udostępnia się całe teczki aktowe, nie wolno wypożyczać pojedynczych akt zawartych w teczce. Akta udostępnia pracownik składnicy akt na podstawie "Karty udostępnienia akt".


wytworzył: Danuta Lewandowska

wprowadził: Patryk Han

ostatnia zmiana:05.03.2015